top of page
 

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo Cywilne

 

W tym wszystkie sprawy z zakresu zobowiązań oraz prawa rzeczowego. Roszczenia z tytułu umów,

o eksmisję, o ochronę dóbr osobistych, dotyczące ochrony własności i posiadania, sprawy o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, o zasiedzenie i wiele innych.

Prawo Rodzinne

 

Sprawy o rozwód, o alimenty, o podział majątku,

o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie

i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,

o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o władzę rodzicielską, o ubezwłasnowolnienie oraz z zakresu opieki i kurateli, sprawy o przysposobienie.

Prawo Administracyjne

W szczególności reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej jak i samorządowej, w tym wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak również Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie pism, opinii prawnych oraz pomoc

w zakresie uzyskiewania wszelkich pozwoleń.

Pomoc ofiarom przestępstw

Kancelaria szczególnie zwraca uwagę  na problematykę przemocy, a wszelkim pokrzywdzonym zapewnia profesjonalną opiekę prawną i psychologiczną,

a kwestie finansowe ustalane są indywidualnie

z każdym klientem, biorąc pod uwagę jego możliwości finansowe. 

Prawo Karne

 

Prawo Wykroczeń, Prawo Karne Wykonawcze, Prawo Karne Skarbowe, w tym obrona przed wszystkimi instancjami na każdym etapie postępowania karnego oraz reprezentowanie pokrzywdzonych stron we wszystkich rodzajach  spraw karnych, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, środków zaskarżenia, prywatnych aktów oskarżenia i innych pism procesowych.

Prawo Gospodarcze

i Handlowe

Głównie bieżąca obsługa prawna  spółek, zakładanie

i ich likwidacja, rejestr podmiotów w KRS, opracowywanie wszelkich umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych.

Kancelaria zajmuje się również windykacją należności.

 

Prawo Spadkowe

W tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

o wydziedziczenie, o dział spadku, o odrzucenie spadku, o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, o unieważnienie testamentu, dochodzenie roszczeń

z tytułu zachowku, zapisu i polecenia.

Adwokat Gliwice Rozwód Alimenty
Adwokat Gliwice Sprawy Karne

Prawo Pracy

Wszelkie roszczenia z tytułu umowy o pracę, sprawy

o niewypłacone wynagrodzenie,

o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o mobbing, o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania za wypadki przy pracy,

o świadczenia rentowe i emerytalne.

 

Prawo Unii Europejskiej

 

Sprawy obszarem obejmujące państwa Unii Europejskiej. Zakładanie filii firm, sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym sprawy rodzinne, spadkowe, interpretacja rozporządzeń i dyrektyw, sporządzanie pism i opinii prawnych.

Adwokat Gliwice Prawo Unijne UE

Odszkodowania Komunikacyjne

Kancelaria prowadzi sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi, obrona w sprawach karnych dla sprawców, jak również pomoc ofiarom wypadku

w sprawach karnych jak i pomoc w uzyskaniu odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania jak

i zadośćuczynienia za ból i cierpienia fizyczne. 

Kancelaria świadczy pomoc prawną również

z zakresu Prawa Medycznego, Prawa Mediów, Prawa Inwestycyjnego, Prawa Zamówień publicznych, Prawa autorskiego oraz Prawa Kanonicznego.

Prawo Gospodarki Nieruchomościami, Lokalowe i budowlane

W tym sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami , podziału nieruchomości, scalania nieruchomości, pierwokupu nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ponadto sprawy 

o uzgodnienie treści księgi wieczystej

z rzeczywistym stanem prawnym, 

o zasiedzenie, o ochronę własności, eksmisję, wydanie, o ochronę posiadania, 

o ochronę służebności gruntowych, zniesienie służebności gruntowych, 

o odszkodowanie za bezumowne korzystanie

z nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz  uzyskiwanie wszelkich pozwoleń.

Adwokat Gliwice Odszkodowanie

Prawo Bankowe

 

Prawo Bankowe i finansowe, w tym udzielanie pomocy

z zakresu zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami,  rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków, wszelkich roszczeń związanych z zaciąganiem kredytów

i pożyczek pieniężnych, spraw związanych w bankowymi tytułami egzekucyjnymi i odzyskiwaniem niewłaściwie zajętego mienia.

bottom of page